Условия за ползване

Общи условия за ползване

Дата на влизане в сила: 25.05.2018 г.

 

1.         Въведение

Настоящият уебсайт www.icapb2b.bg („Уебсайт“) е предназначен за предоставянето на онлайн услуги и продукти на «ИКАП България ЕАД», със седалище: ул. „Черковна“ № 38, район Оборище, ет. 2, офис 7, София 1505, ДДС номер: BG175100720, на бизнес клиенти, чрез изполване на тяхна лична парола (наричани по-долу „Услуги icapb2b“).

2.         Общи условия

i. Всеки потребител, който посещава и/или използва сайта и услугите icapb2b (наричан по-долу „Потребител и/или Клиент“) се счита, че е съгласен и приема безрезервно всички Общи условия, без изключения. В случай, че Потребителят не е съгласен с някое условие, той не следва да използва съдържанието на уебсайта или услугите icapb2b.

ii. Условията за ползване са обект на актуализации, влизащи в сила от момента на качването им в уебсайта. В случай, че условията бъдат актуализирани, Потребителят ще бъде уведомен, като при достъпа му до уебсайта ще бъде поканен да ги прегледа и приеме, преди да продължи да използва уебсайта.

3.         Специални условия за услугите icapb2b

ИКАП България ЕАД (наричано по-долу «ИКАП») предоставя продукти и услуги, които включват търговски и финансови данни относно юридически лица (наричани по-долу „Информация“). Съдържанието на тези продукти и услуги варира в зависимост от естеството и обхвата на предоставяната от ИКАП услуга. По-конкретно:

(i)                 ИКАП полага всички усилия, за да гарантира, в рамките на възможното, точността на информацията и правилното изпълнение на споразумението, сключено с клиента. Въпреки това, ИКАП до голяма степен разчита на информация и данни от трети страни, които може да не бъдат актуални или да не съвпадат с отчетите на самите фирми и чиято точност не може да бъде повторно проверена. Освен това, поради големия обем на събраните данни, както и поради необходимото време за тяхната обработка, е вероятно информацията да бъде неточна или непълна. Информацията се предоставя при условие, че клиентът поема риска по отношение на качеството, точността, преценката или оценката на информацията.

(ii)              Информацията, предоставена на клиента е показателна за информационни цели за обект, който подлежи на оценка. Предоставянето на информацията от ИКАП не следва в никакъв случай да се разбира като напомняне или обезкуражаване за изпълнението на конкретна сделка, нито пък следва да представлява или да бъде считано или разбирано като финансов или друг съвет към клиента от страна на ИКАП, тьй като клиентът взема своето решение по начин и въз основа на критериите, които той сам определя.

(iii)            Клиентът потвърждава и приема, че в случай че поиска да получи информация, включително лични данни, той трябва да гарантира - преди предоставянето на тези данни от ИКАП – че, обектът на данните е бил уведомен: a) че съгласно правните изисквания, неговите лични данни относно финансовото му поведение ще бъдат обработвани изключително с цел предоставяне на възможност на клиента, както и на ИКАП, да преследват законно техния легитимен интерес, както и да реорганизират финансовите операции в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, всички решения/насоки на Органа за защита на личните данни или всеки друг компетентен орган, както и инструкциите на ИКАП и б) че неговите права, съгласно приложимите местни правни разпоредби или съгласно членове 13-21 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

4.         Собственост на продуктите - права на интелектуална и индустриална собственост

i. Съдържанието на уебсайта, включително отличителните заглавия, търговски марки, изображения, графики, картини, дизайни, лога, текстове и т.н., както и съдържанието на услугите icapb2b, са изцяло и изключително собственост на ИКАП, с изключение на тези, принадлежащи на трети лица, и са защитени в съответствие с националното, европейското и международното право. Включването на такова съдържание в уебсайта не представлява прехвърляне или преотстъпване или възлагане на лиценза или правото на използване на същото и не бива да се възприема като такова.

ii. Потребителят/Клиентът на уебсайта има право да използва услугите icapb2b и съдържанието на уебсайта, включително всички твърдения относно интелектуалната собственост и правата на собственост на ИКАП, изключително за лична употреба или за употреба, свързана с неговите вътрешни бизнес нужди като трябва да включва, без да ги предоставя на разположение на трети лица, независимо дали изцяло или частично, с или без заплащане. Индикативно, не се разрешава публикуването, предаването, прехвърлянето, възпроизвеждането, излъчването, разпространението, представянето, препродажбата или всякаква друга употреба на съдържанието на уебсайта и на услугите icapb2b или част от тях по какъвто и да е начин или чрез каквото и да е средство, за целите на тяхната търговска експлоатация или за всяка друга цел, която не е изрично договорена.

iii. Всяко съдържание на уебсайта, подлежащо на интелектуални и индустриални права на трети страни, попада в областта на неговата отговорност.

5.         Задължения на потребителите

i. Потребителите на уебсайта следва да спазват всички разпоредби, наредби и етични кодекси съгласно местните, европейските и международните закони, приложими за защитата на уебсайта, съдържанието му, услугите icapb2b, интересите на ИКАП и всички други законни права, включително тези, свързани със законното и съгласувано ползване на уебсайта и услугите icapb2b от страна на потребителите.

ii. Потребителят на уебсайта, клиент на ИКАП, притежаващ лична парола за услугите icapb2b, следва да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп до услугите icapb2b. Потребителят-Клиентът осъществява достъп до информацията на своя собствена отговорност и носи отговорност за всички действия и транзакции, извършени чрез употребата на личната си парола за уебсайта, както и за ползването на получените услуги icapb2b чрез употребата на паролата, в съответствие с условията за предоставяне на услугите.

Паролата е лична и не може да бъде прехвърлена. В резултат на това, Клиентът-Потребителят не може да възлага правото си на употреба на паролите си. От ИКАП не може да се търси отговорност за каквито и да е щети или загуби в резултат на неразрешено или незаконно използване на паролата от трети лица, в резултат на разкриване или поради друга причина. В случай, че претърпи щети от какъвто и да е вид, произтичащи от неразрешено или незаконно използване на паролата, ИКАП си запазва правото да поиска обезщетение от потребителя. По изключение, достъпът чрез употреба на пароли от страна на служители и партньори на потребител, който е юридическо лице е разрешен при условие, че тези лица са били посочени на ИКАП като законно упълномощени лица, които са обвързани от условията за ползване и са обект на задължения за поверителност и неоповестяване по отношение на тази информация.

iii. В рамките на гореизложеното, потребителят приема и се задължава да не използва сайта за:
a. изпращане, публикуване, изпращане по електронна поща или предаване по друг начин на съдържание, което е незаконно и поради каквато и да е причина, нанася щети или уврежда ИКАП или която и да е трета страна по незаконосъобразен начин или нарушава задълженията за поверителност или неприкосновеност на личните данни на което и да е лице.
б. изпращане, публикуване, изпращане по електронна поща или предаване по друг начин на съдържание, което противоречи на моралната етика, социалните принципи, възрастта и др.

в. изпращане, публикуване, изпращане по електронна поща или предаване по друг начин на съдържание, по отношение на което потребителите нямат право на предаване съгласно закона или действащите споразумения (като вътрешна информация, собственост и поверителна информация, получена или оповестена в рамките на договор или която е подчинена на споразумения за поверителност),

г. изпращане, публикуване, изпращане по електронна поща или предаване по друг начин на съдържание, което нарушава патентно право, търговска марка, търговска тайна, интелектуална собственост или други права на ИКАП или на трети лица,

д. изпращане, публикуване, изпращане по електронна поща или предаване по друг начин на материал, който съдържа софтуерни вируси или други кодове, файлове или програми, проектирани с цел да нарушат, повредят или унищожат работата на който и да е софтуерен или хардуерен материал,

е. умишлено или непреднамерено нарушение на действащото законодателство и приложимите разпоредби, 

ж. тормоз на трети страни по какъвто и да е начин,

з. събиране или съхранение на лични данни, свързани с други потребители.

iv. Потребителите на уебсайта, които нарушат някое от настоящите условия за ползване, носят отговорност за пълното обезщетяване на ИКАП или трети страни за всякакви щети или загуби от какъвто и да е вид, вследствие на това нарушение.

 

6.         Ограничаване на отговорността на ИКАП

i. Въпреки че не предоставя гаранции и не носи отговорност относно достоверността на предоставяната информация, ИКАП полага максимални усилия, в рамките на възможното, съдържанието на уебсайта, включително услугите icapb2b да е пълно, вярно и актуално. Що се отнася до услугите icapb2b, търговската и финансовата информация, предоставена от ИКАП, може да съдържа пропуски или неточности поради огромния обем, времето, необходимо за събирането и обработката на данните, както и факта, че те са получени от източници, различни от публикуващите ги, поради което не винаги може да бъде извършена детайлна проверка. Предвид спецификата на предоставяните услуги, ИКАП не е в състояние да гарантира, че информацията е абсолютно пълна, актуална и точна, нито пък носи отговорност в тази връзка. Потребителят-Клиентът на услугите icapb2b приема тази възможност, като това приемане е условие за сключването на договора за предоставяне на съответните услуги от страна на ИКАП. При никакви обстоятелства ИКАП не може да бъде подведено под отговорност във връзка с щети или загуби, претърпени от потребителя или трети страни, вследствие на използването на уебсайта или услугите icapb2b.

ii. ИКАП си запазва правото по всяко време да прекрати временно функционирането на уебсайта, изцяло или частично, с цел поддръжка или надстройване, като даде разумно предупреждение до потребителя-клиента. ИКАП не гарантира непрекъснататото функциониране или достъп до уебсайта по всяко време, включително за клиентите, които притежават парола за услугите icapb2b, нито пък носи отговорност за вреди или загуби на потребителите или на трети страни в резултат на горното. ИКАП си запазва правото да проверява сървърите в съответствие с приложимите изисквания и да извършва разумни управленски дейности, като например да преустанови наличността на сървърите (спиране) за тяхното поддържане или да обработва заявките на потребителите по отношение на извличането на пароли, както и други подобни действия.

iii. По същия начин, ИКАП не гарантира, че уебсайтът или друг свързан уебсайт или съответните сървъри, не съдържат „вируси“ или друго опасно съдържание. Потребителят-Клиентът е изключително отговорен за сигурността и безопасността на неговата система и използва услугите и уебсайта на своя отговорност. ИКАП не носи отговорност за каквито и да е загуби на данни или други щети, понесени от потребителя-клиента или трети страни, произтичащи или от използването на уебсайта и услугите на ИКАП, или от заразяването с вируси на файлове и информация, налична в уебсайта/системата от трети страни.

 

7.         Връзки към други сайтове

Сайтът предлага достъп до уебсайтове на трети страни чрез специални връзки, чието съдържание попада в изключителната отговорност на техните собственици и използването им е предмет на съответните условия и/или политика на същите.

Препратката към други уебсайтове не поражда отговорност за ИКАП относно тяхната достъпност, качество, пълнота или действие в съответствие със закона, както по отношение на правата на интелектуална или индустриална собственост, така и на правата на трети лица.

Потребителят използва линкове и уебсайтове на трета страна на собствена отговорност. В резултат на това, посетителите са задължени да спазват условията за ползване на посочените уебсайтове и трябва да се обърнат директно към своите доставчици за евентуални проблеми, които могат да възникнат от навигацията и/или използването на същите.

 

 

 

8.         Обслужване на клиенти

За оказване на помощ на клиентите на ИКАП по отношение на услугите, предоставяни по време на навигацията в уебсайта, както и за подаване на заявки, нашите консултанти са на разположение в работните дни, в часовете между 9:00 и 17:00 ч., на телефонен номер + 359 2 8014 100, имейл: BG-b2b@icap.bg.

 

9.         Защита на личните данни

i. Защитата на личните ви данни е важна за ИКАП. ИКАП полага всички усилия, за да спазва всички закони, приложими за управлението на събраната за вас информация. За тази цел, ИКАП разработи политика за поверителност, която урежда събирането, използването, съобщаването, предаването и съхранението на вашите данни.  По-конкретно, политиката за поверителност описва начина, по който ИКАП и нейните филиали използват и споделят лични данни, които събираме от Вас като потребител на уебсайта на ИКАП. Моля, прочетете внимателно подробните практики относно защитата на личните данни на линка Политика за поверителност и не се колебайте да се свържете с нас (на адрес enquiries@icap.gr или на пощенския адрес на ИКАП Груп СА /ICAP Group SA/, 2, El. Venizelou Street, P.C. 17676 Kallithea, на вниманието на: Длъжностно лице по защита на данните).

ii. ИКАП съхранява файл с данни, предоставени от неговите клиенти за използването на уебсайта, с цел предоставяне на услугите icapb2b.  Достъпът до уебсайта ще се осъществява с помощта на специален код за достъп и парола, уникални за всеки потребител. Посочените кодове осигуряват поверителността на транзакциите и сигурността на системата и се използват изключително от клиента.

iii. ИКАП използва посочените данни единствено за целите на посрещане на вътрешните си бизнес потребности, без да ги предава изцяло или частично на трети лица, освен ако това не е разрешено или наложено със закон.  Чрез доброволно предоставяне на своите данни, потребителят-клиентът изрично дава съгласието си за обработката им в рамките на обхвата на транзакцията, както и за прякото промотиране на подобни продукти или услуги на ИКАП, или служещи за сходни цели, докато се ползва с правата си, произтичащи от местното законодателство и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (а. правото да бъде информиран (член 13), б. право на достъп (член 15), в. право на коригиране (член 16), г. право на изтриване „право да бъдеш забравен“ (член 17), д. право на ограничаване на обработването (член 18), е. право на преносимост (член 20, където приложим) и ж. право на възражение (член 21).

 

10.       Невалидност на разпоредбите

Вслучай че някоя от разпоредбите на настоящите условия стане или бъде обявена за незаконосъобразна, невалидна или неизпълнима по каквато и да е причина, тази разпоредба ще се счита за премахната от условията за ползване и няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

 

11.       Приложимо право и юрисдикция

Всеки спор по отношение на изпълнението на настоящите условия и използването на уебсайта като цяло, при невъзможност да бъде уреден по взаимно съгласие следва да се се урежда от българското законодателство и подлежи на изключителната юрисдикция на местните съдилища.