Бизнес Профили

ПОДРОБЕН ФИРМЕН ПРОФИЛ
Показва детайлно представяне на финансовото състояние на компанията, както и сравнение на нейните главни финансови показатели с тези на сектора, в който тя оперира. Профилът може да спомогне при вземането на важни търговски и финансови решения.

Профилът включва:
• Пълна търговска и финансова информация за изследваната компания
•  Информация относно акционери и управители, участия, както и свързаност на лицата
ICAP кредитна оценка
Кредитен лимит
• История на събитията
• Негативна информация – особени залози, запори, просрочия към държавния бюджет, несъстоятелност, банкрут и др.

СТАНДАРТЕН ФИРМЕН ПРОФИЛ
Показва общата картина на дадена компания, оценявайки нейната оперативност, рентабилност и стабилност. Целта на този профил е да спомогне при ежедневни предприемачески решения.

Включва:
• Пълна търговска и финансова информация за изследваната компания
• Информация, относно акционери и управители
ICAP кредитна оценка
Кредитен лимит
• Негативна информация – особени залози, запори, просрочия към държавния бюджет, несъстоятелност, банкрут и др.

КОМПАКТЕН ФИРМЕН ПРОФИЛ
Показва най-важната информация в резюмирана форма, включва основна финансова и търговска информация. Този профил показва в съкратен вариант състоянието на изследваната компания

Включва:
• Основна финансова и търговска информация на изследваната компания
ICAP кредитна оценка
Кредитен лимит

БАЗОВ ФИРМЕН ПРОФИЛ
Показва основна информация, относно изследваната компания

Включва:
• Основна информация за изследваната компания
• Информация относно акционери и управители