БИЗНЕС АНАЛИЗ

Постоянно променящите се условия на пазара, силно конкурентната среда, в която компаниите оперират и появяващите се възможности създават нуждата от достоверна и постоянна информация. Анализирането на динамиката на различните сектори, конкуренти или клиенти е в основата на успеха на всяко бизнес решение. ICAP CRIF изготвя секторни проучвания, Анализи на клиентското портфолио и на конкуренцията, адаптирани към нуждите и изискванията на всеки клиент.

Секторни проучвания

Консултантите на ICAP CRIF изготвят секторни проучвания, които анализират подробно структурата, развитието и възможностите в различни сектори от Българската икономика. 

Секторните проучвания съпоставят основните финансови индикатори на всяка група (големи, средни, малки и микро предприятия) с основните показатели на сектора. Сравнението с представянето от предходен период, предоставя информация за промените и рисковете, които настъпват във всяка група. 

Анализът взима предвид еволюцията на дадена индустрия на база ICAP CRIF кредитна оценка и предоставя глобалната картина на сектора.


Кой може да има полза от подобно проучване?

Компании, които имат за цел да инвестират в един сектор и искат да проверят настоящият статус на индустрията, съществуващата конкуренция и др.

Анализ на клиентското портфолио

Имайки опит в Управленското консултиране и Услугите в сферата на кредитния риск и Секторните проучвания, ние създадохме продукт за анализиране на съществуващи клиенти или дори за сравнение на потенциални клиенти с настоящи такива.

Получете ясна картина и задълбочени познания за качеството на вашето клиентско портфолио чрез:

·         Оценка на предстоящия риск

·         Препоръка за компании, на които да бъдат предоставени повече търговски възможности или ограничения

·         Предпазете Вашите парични потоци, чрез идентификация на потенциалния риск за затруднения в платежоспособността на Вашите клиенти

·          Увеличете продажбите, чрез предлагане на по-голям търговски кредит на най-добрите клиенти

·         Създаване на по-добри бизнес партньорства, чрез идентифициране на най-добрите компании   

·         Информираност при преговори с компании, изискващи увеличаване на кредитните лимити

·         Анализ на базата данни от различни перспективи (размер/тип, статус, географска дистрибуция, финансови данни, кредитна оценка)

·         Водещи компании според финансовите индикатори на представяне


Кой може да има полза от анализ на клиентското портфолио?

Анализът на клиентско портфолио е препоръчителен за търговски, маркетинг и финансови отдели, имащи за цел да адаптират търговските си политики спрямо своите клиенти и да оценят потенциалния риск.

Анализ на конкуренцията

Анализът идентифицира позицията на дадена компания сравнена с позициите на избрани конкуренти, с цел да предостави обстоен преглед на конкуренцията. Сравнението с представянето от предходен период, предоставя информация за промените и рисковете, които настъпват при всеки конкурент.

Получете ясна представа за рентабилността на Вашите конкуренти заедно с:

·         Подредба на компаниите според оборот, EBIT

·         Еволюция според оборот, EBIT и брой на персонал

·         Анализ на всеки конкурент според различни финансови индикатори .  

·         Кредитна оценка за последните 2 години

·         Топ компании по оборот и EBIT

·         Преглед на конкурентите – Оценка на статуса на Вашата компания на фона на конкуренцията

·         Подпомага вземането на мениджърски решения по отношение на позиционирането на компанията на пазара и адаптирането на нови стратегии. 

·         Оптимизация на използваните ресурси   

·         Анализ на финансовите индикатори – ясни финансови графики

·         Опции за актуализация